Griechisch: 'typos', 'eidolon', 'eikon', 'mimema', 'phantasma'